Bilans Kapitału Ludzkiego to monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. 

Jest to projekt badawczy odpowiadający między innymi na pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego - np. jaki kierunek studiów wybrać aby być poszukiwanym specjalistą, jak zmienić program nauczania by absolwenci mojej szkoły byli wartościowymi pracownikami, jakie zmiany wprowadzać na poziomie państwa, by wspierać budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na kapitale ludzkim? 

Wartością dodaną badania jest dysponowanie przez system rad rzetelnymi wynikami, umożliwiającymi wypracowywanie rekomendacji niwelujących skalę niedopasowania kompetencyjnego lub tworzenia prognoz zapotrzebowania na określone kompetencje.

Wyniki BKL pokazują rosnący odsetek przedsiębiorców, mających problemy z obsadzeniem stanowisk w swoich firmach. W 2014 w Polsce odsetek ten wynosił 76%. Należy podkreślić, że niedobory kadrowe obejmują przede wszystkim wykwalifikowanych robotników, inżynierów czy techników.

Odnotowane niedopasowanie kompetencji to rezultat wzrastających rozbieżności pomiędzy wyłaniającymi się trendami zmian w gospodarce a cechami dostępnych kadr, a nie tylko wynik niedopasowania systemu edukacji do aktualnych potrzeb rynku pracy (takie dostosowanie rozumiane w kategoriach umiejętności zawodowych w zmieniającej się szybko gospodarce jest praktycznie niemożliwe).

Problem niedopasowanie kompetencji to nie tylko wynik niedopasowania systemu edukacji do aktualnych potrzeb rynku pracy, ale również jest rezultatem wzrastających rozbieżności pomiędzy wyłaniającymi się trendami zmian w gospodarce a cechami dostępnych kadr.

Mając to wszystko na względzie, przed projektem badawczym postawiono cel główny: ukierunkowanie instytucji i środków publicznych na realizację zadań zmierzających do likwidacji luk kompetencyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.