Zarówno cykliczne badania socjometryczne, takie jak Bilans Kapitału Ludzkiego, jak i badania rynku pracy (np. realizowane przez Manpower Group) wskazują na istotne wzajemne niedopasowanie umiejętności, poziomu wiedzy i kwalifikacji osób pracujących lub poszukujących pracy oraz aktualnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców. Przekłada się to na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, zahamowanie rozwoju technologicznego różnych gałęzi gospodarki, obniżenie jakości oferowanych usług i produktów, i w rezultacie – na spadek konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. Dotychczasowa kooperacja między szkołami i przedsiębiorcami jest jednak nieefektywna, archaiczna i chaotyczna. Obie strony wciąż nie wykorzystują w pełni korzyści związanych z tego typu partnerstwami. 

Jednym motorów rozwoju sektora przedsiębiorczości pracy jest bezpośrednie oddziaływanie pracodawców na szkoły i uczelnie. Wpływ ten powinien dotyczyć zarówno edukacji formalnej, jak i pozaformalnej, związanej z podnoszeniem kwalifikacji/kompetencji pracowników. Efektywna współpraca instytucji rynku pracy pozwala także na sprostanie wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy, takim jak: specjalistyczne kształcenie ustawiczne, rozwój kompetencji cyfrowych czy elastyczne rozszerzanie kwalifikacji.
Odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby rynku może być opracowywany od kilkunastu miesięcy przez ekspertów  z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) System Rad ds. Kompetencji.

Zainteresowanie powstawaniem Rad ds. Kompetencji w Polsce wynika z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, podmioty społeczne i środowiska edukacyjne, oraz związane jest z rekomendacjami powstałymi na podstawie działań Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W wymienionych środowiskach istnieje konsensus co do faktu, że przedsiębiorcy powinni mieć realny wpływ na takie elementy procesu kształcenia przyszłych i obecnych pracowników jak: udział w tworzeniu programów kształcenia zawodowego i wyższego czy uczestnictwo w przygotowaniu i współprowadzenie zajęć praktycznych. Sformalizowane partnerstwo między biznesem i podmiotami rynku pracy to także możliwość regularnego gromadzenia i skutecznego dystrybuowania informacji na temat kompetencji i sposobu ich standaryzacji w konkretnej branży. 

Do zadań Rad na rynku rodzimym należeć będzie m.in.:

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych, działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  • określanie obszarów badawczych, odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz zlecenia ww. badań,
  • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Skuteczny transfer wiedzy oraz sprawny przepływ informacji na rynku to tylko niektóre z zalet wdrożenia tego rozwiązania. Kolejny element to fakt, że Rady są tworzone „przez branżę dla branży”. Dzięki temu kompetencje pozyskiwane w trakcie edukacji pracowników i przyszłych pracowników danej branży są zgodne z realnym zapotrzebowaniem pracodawców, a także mogą lepiej wpisywać się w prognozowane w danych branżach zmiany. Wymienione elementy dają pewność, że System Rad ds. Kompetencji posłuży jako narzędzie skutecznego dopasowania kompetencji do aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców

Powołania pierwszych Sektorowych Rad ds. Kompetencji możemy spodziewać się już w najbliższych miesiącach.