RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa  to element systemu, który będzie czuwać nad jakością prac poszczególnych Rad Sektorowych.

Oznacza to podejmowanie działań koordynacyjnych i informacyjnych , służących skutecznej wymianie opinii oraz uzgadnianiu rekomendacji formułowanych przez poszczególne Rady Sektorowe. 

Ze względu na zróżnicowaną specyfikę poszczególnych branż i ich potrzeb, rolą Rady Programowej jest przekazanie spójnych i ostatecznych zaleceń do decydentów zainteresowanych stron.

Ponadto Rada Programowa będzie prowadziła działania  zapewniające szeroki dostęp do wyników monitoringu rynku pracy, doprowadzać do wdrożenia zaleceń w obszarze nauki i edukacji (zmiany w programach nauczania, zmiany w przepisach), będzie dokonywać ewaluacji  wniosków i rekomendowanych zmian.