SKĄD POTRZEBA POWSTANIA SYSTEMU RAD ds. KOMPETENCJI?

Często słyszymy opinie na temat systemu edukacji, że nie rozwija kreatywności, przekazywana wiedza jest czysto teoretyczna i akademicka, brak jest miejsca na rozwój kompetencji miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, współpraca w zespole, inteligencja społeczna. Podobne zarzuty wymieniają zarówno przedsiębiorcy, pracodawcy jak i ludzie młodzi, którzy już weszli na rynek pracy albo zaraz na nim się znajdą.

Uogólniając można stwierdzić, że w obecnym systemie edukacji brakuje praktycznych elementów nauczania, nauka jest sztuką dla sztuki – stojącą obok realnych problemów, zadań jakie czekają na ludzi w życiu zawodowym. W konsekwencji powstaje realny problem niedopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców. Pojawia się więc szansa, a jednocześnie wyzwanie:

Jak sprawić, aby system edukacji nauczał praktycznych umiejętności, odpowiadał na bieżące potrzeby rynku pracy, lepiej przygotowywał ludzi młodych do pełnienia ról zawodowych.

Odpowiedzią na to pytanie jest System Rad ds. Kompetencji zainicjowany przez PARP w ramach Programu POWER, którego jednym z celów jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki (2.12 POWER).

 

JAK TO DZIAŁA?

 

Ideą projektu jest oddolny, samoregulujący się system, angażujący środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazujący jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań rynku pracy, informacjach zwrotnych w celu wypracowania rozwiązań i w efekcie dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy. 

Z naukowego punktu widzenia można wskazać, że system opiera się na mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Różnica pomiędzy zakładanymi wynikami, a stanem faktycznym poddawana jest analizie, modyfikacji w celu minimalizacji ewentualnych błędów i doprowadzenie stanu wyjściowego do pożądanych efektów. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo: rozwój branży IT powoduje rozwój dyscypliny nauk technicznych, ten zaś przyspiesza rozwój IT. 

Reasumując. Zaprojektowany system rad ds. kompetencji wykorzystuje dynamikę zmian zachodzących na rynku pracy, niejako „żywiąc się ryzykiem” niedopasowania kompetencyjnego w celu podjęcia działań zmierzających do jego likwidacji lub zrównoważenia. W efekcie dochodzi do ulepszenia systemu kształcenia na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.

Czyli cała niepewność związana z przyszłością potencjalnej kadry pracowniczej i sytuacją na rynku pracy stanowi jednocześnie inspirację działań wszystkich trzech ww. elementów, tj:

• Sektorowe Rady ds. Kompetencji

• Rada Programowa ds. Kompetencji

• Bilans Kapitału Ludzkiego