Idea powstania Systemu Rad ds. Kompetencji

Polski system edukacji bywa oceniany dość krytycznie - powszechnie pojawiają się opinie, że jest przestarzały, nie daje kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Istnienie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a poziomem kompetencji absolwentów szkół i uczelni, potwierdzają chociażby wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji, a przedsiębiorcami. Dzięki temu będą oni mogli tworzyć wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr.

Wpływ Rad Sektorowych na sytuację w branży
Praca Rady Sektorowej oznacza wiele korzyści dla całego sektora, a szczególnie dla przedsiębiorców bezpośrednio w nią zaangażowanych i ich firm. 

 • posiadanie realnego, aktywnego wpływu na system edukacji:
 • to wpływ na program, sposób nauczania, zakres i poziom kwalifikacji absolwentów, a więc także potencjalnych przyszłych podwładnych
 • to większe poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój edukacji; pracodawcy nie występują wyłącznie w charakterze zgłaszających wymagania klientów, lecz przejmują na siebie współodpowiedzialność za kształcenie kadr

Wyższa konkurencyjność przedsiębiorstwa to obniżenie kosztów HR

 • łatwiejsze i szybsze znajdowanie odpowiednich specjalistów, posiadających potrzebne umiejętności, bez konieczności długotrwałego szkolenia osób nowoprzyjętych
 • bezpośredni dostęp do utalentowanych młodych osób, poprzez system praktyk i staży; równocześnie osoby te będą już wdrożone w pracę w danej firmie, będą znać jej realia, a więc będą bardziej efektywni od pierwszego dnia pracy w firmie
 • to możliwość nawiązania bliższej relacji z pracownikami – młodzi ludzie, odbywający w firmie ciekawy staż, uczący się praktycznych umiejętności, a następnie znajdujący tam pierwsze zatrudnienie, będą wykazywać wyższy poziom zaangażowania i lojalności
 • to dostęp do nowatorskich pomysłów i projektów, które mogą być zgłaszane przez praktykantów
 • to obniżenie ryzyka posiadania wakatów na istotnych stanowiskach, a w efekcie obniżenia ryzyka przestojów czy niedotrzymania terminów
 • to wzrost atrakcyjności firmy jako potencjalnego pracodawcy (polityka employer branding) – osoby o wysokim poziomie kwalifikacji będą chciały pracować w firmie o silnej pozycji, dbającej o kapitał ludzki

Wzrost konkurencyjności branży:

 • to wyższa pozycja polskich firm na rynku lokalnym, a także większa siła i atrakcyjność skonsolidowanej branży na rynku globalnym (branża, rozwijając się i unowocześniając, a także mając lepiej wykształconych specjalistów, może skuteczniej konkurować z firmami zagranicznymi)
 • to lepsze porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami: możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, łatwiejsze znajdowanie podwykonawców i współpracowników, łatwiejsze podejmowanie ustaleń istotnych dla branży.

Korzyści te mogą być szczególnie cenne dla branż, w których panuje duże rozdrobnienie oraz przewaga drobnych podmiotów gospodarczych, a ponadto brak jest jednolitych standardów kwalifikacji zawodowych.

Wzrost atrakcyjności placówek edukacyjnych:

Również system edukacyjny odniesie wyraźne korzyści, poprzez wzrost atrakcyjności placówek edukacyjnych i ich absolwentów w aspekcie lokalnym, regionalnym a nawet międzynarodowym, co przekłada się na sukces rynkowy młodych ludzi, a równocześnie większą liczbę bardziej zdolnych kandydatów do danej szkoły i jeszcze wyższy poziom kształcenia, w tym:

 • większa liczba ciekawych praktyk i staży zawodowych, zdobywanie ciekawszych doświadczeń, a nawet podejmowanie zatrudnienia jeszcze w czasie nauki
 • większe zainteresowanie absolwentami danej szkoły/ uczelni na rynku pracy, szybsze znajdowanie bardziej atrakcyjnej pracy, wyższe wynagrodzenie, szybszy awans
 • możliwość współpracy z przedsiębiorcami w charakterze wykładowców, także gościnnych; kontakt z takimi osobami nie tylko wzbogaca nauczanie, lecz także buduje u młodych ducha przedsiębiorczości, wiarę w sukces
 • umożliwienie doposażenia szkoły w sprzęt, wyposażenie pracowni nauki zawodu

Równocześnie brak wprowadzania zmian w placówkach prowadzi do zmniejszenia się liczby kandydatów, co w perspektywie niżu demograficznego może skutkować nawet ich likwidacją.

Organizacja Systemu Rad ds. Kompetencji
Wyłoniono 19 sektorów, obejmujących branże kluczowe dla gospodarki. Dla każdego z sektorów może zostać utworzona Rada Sektorowa. Rady będą tworzone etapami; w marcu 2016 został ogłoszony konkurs na utworzenie pierwszych pięciu Rad.

Każda Rada Sektorowa tworzona będzie przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy.

Nad pracą Rad Sektorowych czuwać będzie Rada Programowa odpowiadająca za koordynowanie pracy Rad Sektorowych, będzie też oceniać jakość wypracowanych ustaleń oraz doprowadzać do ich wdrożenia.

Rady Sektorowe opracowywać będą (m.in.)

 • listy kompetencji niezbędnych oraz szczególnie poszukiwanych u pracowników danej branży
 • pożądane profile kompetencji absolwentów szkół / uczelni oraz pracowników z określonych szczebli / stopni zawodowych
 • projekty zmian programów nauczania, dla wykształcenia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • projekty zajęć praktycznych czy staży, dla uzyskania określonych umiejętności praktycznych
 • zakresy umiejętności dla uzyskania kolejnych stopni zawodowych wraz zakresem egzaminów
 • projekty przepisów regulujących standardy zawodowe