W dniu 28 listopada br. w Warszawie odbyło się Forum Edukacji Dorosłych zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Jedna ze ścieżek tego wydarzenia dedykowana była nowopowstałym Sektorowym Radom ds. Kompetencji, których zadaniem jest wpływanie na system edukacji w Polsce, aby mógł on lepiej odpowiadać na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców danego sektora.

Forum było pierwszą okazją do wymiany opinii, doświadczeń i pomysłów dotyczących funkcjonowania Rad, a także do zapoznania się z instrumentami oraz programami, z których Rady będą mogły skorzystać w ramach swojej działalności, tj. z programem Erasmus+ i platformą na rzecz uczenia się dorosłych EPALE zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz projektem Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącym sektorowych ram kwalifikacji. W trakcie Forum udało się również zainicjować współpracę pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Radami umożliwiającą zaangażowanie przedstawicieli Rad do prac związanych z opracowaniem rekomendacji zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami omawianymi podczas niniejszego spotkania: